• cor1
  • cor2
  • cor3
  • cor4
  • cor5
  • cor6

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

2016 - 2017 учебна година

1

 

1  

   Основно училище "Христо Ботев" е едно малко и уютно училище, което ден след ден се превръща в желана територия за нашите ученици.

   В този сайт искаме да обединим усилията, възможностите и идеите на всички, които знаят, че само заедно можем да променим света и да го направим по-добър…

   Учението, забавлението и приятелството са стъпка към тази цел… Ние следваме мечтите си и ги превръщаме в реалност!