вторник 27, октомври 2020г.
Проекти и национални програми
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2022г. 12.10.2020г.

Презентация от информационна среща, проведена на 12.10.2020 г. за запознаване с проект "Калейдоскоп" по  КП 33.19.2020, ЦОИДУЕМ

Николова, Лидия
31.12.2022г. 29.09.2020г.

Проект "Калейдоскоп", финасиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тотова, Татяна
31.12.2021г. 16.12.2019г.

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
31.12.2021г. 18.10.2019г.

Национална програма "Мотивирани учители"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2021г. 30.09.2019г.

Национална програма "Заедно в грижата за ученика"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
31.12.2021г. 10.09.2019г.

Национална програма "Квалификация"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
31.12.2021г. 13.08.2019г.

Проект BG05M2OP001-2.010-0001

"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветанова, Натиса
31.12.2021г. 29.07.2019г.

  

Презентация от Дейност 1 "Кръгла маса за запознаване с целите на проекта" по проект "Еко-Алея"

Александров, Радослав
31.12.2021г. 22.04.2019г.

Проект ВG05М2OР001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2021г. 28.03.2019г.

Проект "Еко-Алея"

  

покажи съдържаниепокажи съдържание
Николова, Лидия
31.12.2021г. 15.01.2019г.

Проект за занимания по интереси

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
31.12.2020г. 18.12.2018г.

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Осигуряване на ученически шкафчета"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Богданова, Анелия
31.12.2022г. 31.07.2018г.

Презентация от кръгла маса по проект "Мога да бъда, трябва да съм", финансиран от ЦОИДУЕМ по КП 33.16-2017

Николова, Лидия
31.12.2020г. 30.11.2017г.

 Проект "Мога да бъда, трябва да съм", финасиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

покажи съдържаниепокажи съдържание
Маринска, Ненка
31.12.2020г. 18.09.2017г.

Схема "Училищно мляко"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
31.12.2020г. 18.09.2017г.

1 Схема "Училищен плод"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
31.12.2022г. 22.06.2017г.

Проект "Твоят час", учебна 2016/2017 година

Кременска, Лиляна
31.12.2021г. 21.04.2017г.

Национална програма "Без свободен час"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Пивоварчик, Маргарита
31.12.2020г. 31.10.2016г.

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

покажи съдържаниепокажи съдържание
инж. Костова, Елена
31.12.2020г. 17.10.2016г.

1 1 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Кременска, Лиляна
31.12.2020г. 19.09.2016г.

Национална програма "С грижа за всеки ученик"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Кременска, Лиляна
31.12.2020г. 16.09.2016г.

Национална програма "Модернизация на материалната база в училище"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2020г. 16.09.2016г.

Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Стоянов, Сашо
31.12.2020г. 16.09.2016г.

РезÑ?лÑ?аÑ? Ñ? изобÑ?ажение за евÑ?опейÑ?ки Ñ?Ñ?Ñ?з лого Проект BG051РО001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти"РезÑ?лÑ?аÑ? Ñ? изобÑ?ажение за еÑ?Ñ?

покажи съдържаниепокажи съдържание
Димитрова, Красимира
31.12.2020г. 16.09.2016г.

РезÑ?лÑ?аÑ? Ñ? изобÑ?ажение за евÑ?опейÑ?ки Ñ?Ñ?Ñ?з лого Ð ÐµÐ·Ñ?лÑ?аÑ? Ñ? изобÑ?ажение за еÑ?Ñ?

Проект BG051РО001-3.1.06 - "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Цветкова, Росица