Главна / Бюджет 2013 година изпълнение І тримесечие

Бюджет 2013 година изпълнение І тримесечие

 

ОУ,,Христо Ботев”, с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца

ул. „Г.Димитров” №16, тел.: 09175-2331

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

за изпълнение на делегирания бюджет на училището

за първото тримесечие на 2013 година

 

Ключовите моменти при управление на финансите на  училището чрез делегиран бюджет са:
– делегиране на финансови правомощия;
– финансиране по формула.

Документи, касаещи делегирания бюджет на училището за 2013 година са:

  • Заповед №3-114/21.02.2013 г. на кмета на Община Оряхово за утвърждаване формула за разпределение на средствата на бюджетните кредити между училищата в общината
  • Заповед №3-113/21.02.2013 г. на кмета на Община Оряхово за делегиране права и отговорности на директорите на училищата в общината
  • Формула за разпределение на средствата на бюджетните кредити между училищата в общината
  • Правила за разпределение на средствата по отделните компоненти на      

          формулата за разпределение на средствата на бюджетните кредити

          между училищата в общината
  Делегирането на финансови правомощия се изразява в предоставените права на директора на училището на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със самостоятелен бюджет. 
Финансирането по формула е механизъм за определяне за всяко училище справедлив дял бюджетна субсидия на базата на обективни показатели, изразяващи обема на дейността му. Основни компоненти на формулата са: брой ученици, единен разходен стандарт (ЕРС). Допълнителни компоненти: добавка за отопление с въглища и резерв за нерегулярни разходи.

   Формулата за разпределение на бюджетните кредити между училищата в община Оряхово е:

СФ =( 96% х ЕРС х БрУ ) + 1% ДОВ + 3% Р

Където:

СФ – средства по формулата

ЕРС – единен разходен стандарт

БрУ – брой ученици

ДОВ – добавка за отопление с въглища

Р – резерв за нерегулярни разходи

   Общината делегира следните права и отговорности на директора:

-         Да се разпорежда със средствата на училището;

-         Да реализира собствени приходи, включително приходи от собственост;

-         Да извършва компенсирани промени по плана;

-         Да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи  и паралелки, съобразно нормите;

-         Да определя числеността на персонала;

-         Да следи за спазване на бюджетната, финансовата и счетоводната дисциплина;

-         Да отговаря за законосъобразното, целесъобразното, ефективното, ефикасното и икономично разходване на бюджетните средства.

 

Разпределение на средствата съгласно формулата:

- бюджет по първоначален план – 195773 лв.

-единен разходен стандарт –     158409 лв.

-за ресурсно подпомагане  –            308 лв.

-за материално техническа база – 3000 лв.

-за защитено училище –              29376 лв.

-добавка за храна 1-4 клас –          4680 лв.

 

        Към 31.03.2013 г. е възстановен целият преходен остатък на училището за 2012 година – 36524 лв., от които 1000 лв. са средства по модул „С грижа за всеки ученик“.

Собствени приходи  за изтеклия период - няма.

 

Всичко средства по план  – 236271 лв. заедно с преходния остатък.

    Изразходени средства за първото тримесечие – 62806  лв., което съставлява 26,58 % от бюджета, срещу 18,9 %  за първото тримесечие на миналата година. По-големият разход се дължи на увеличението в заплатите на персонала и изплатените средства за облекло.

 

За заплати на персонала при план 136674 лв. са изразходвани 31400 лв.

За персонал, по извънтрудови правоотношения – при план  7120 лв. са изразходвани  2170 лв. /граждански договори/

За СБКО и представително облекло – при план 9440 лв., разходвани 5284 лв.

За задължителни осигурителни вноски  от работодателя  са планувани 28276 лв., от които за тримесечието са изразходвани – 6928 лв., както следва:

-         За държавно обществено осигуряване – 3644 лв.;

-         За универсиален пенсионен фонд – 1121 лв.;

-         За здравно осигуряване – 1611лв.;

-         За допълнително задължително осигуряване от работодателя /за родените след 1960 г./ - 552 лв.

За издръжка / храна, материали, вода, енергия, командировки – при план 54161 лв. са разходвани 16911 лв., както следва:

-         Храна – 4899 лв.;

-         Работно облекло – 810 лв.;

-         Материали – 3155 лв. – за ремонт на стаите за ПИГ;

-         Вода, горива, енергия – 2059 лв.;

-         Разходи за външни услуги – 5557 лв. – за телефон и камерите за видеонаблюдение;

-         Данъци, такси – 18 лв.

-         Командировки в страната – 413 лв.

 

    През изтеклия период не са извършвани вътрешнокомпенсирани промени.

 

Отчет на бюджета към 31.03.2013 г. по параграфи:

Параграф

Делегирани дейности

План /лв./

Отчет към 31.03.2013г.

01-00

Заплати за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение

136674

 31400

01-01

Заплати на персонала, зает по трудово правоотношение

136674

 31400

 

02-00

Др. възнаграждения и плащания за персонала

 17160

7567

02-02

За персонала по извънтрудово правоотношение

  7120

2170

02-05

СБКО

 9440

 5284

02-09

Други плащания и възнаграждения

   600

  113

 

05-00

Задължителни осигурителни  вноски от работодателя

28276

  6928

05-51

За ДОО

/държавно обществено осигуряване/

14772

  3644

05-52

За УПФ

/универсиален  пенсионен фонд/

 4367

 1121

05-60

Здравноосигурителни вноски

 6047

 1611

05-80

Допълнително задължително осигуряване от работодателя

/за родените след 60 г./

  3090

    552

10-00

Издръжка

54161

16911

10-11

Храна

 13680

  4899

10-13

Постелен инвентар и облекло

  -

    810

10-15

Материали

11884

 3155

10-16

Вода, горива и енергия

16097

 2059

10-20

Разходи за външни услуги

 4500

 5557

10-30  

Текущ ремонт

 3000

  -

10-40

Платени данъци, такси

 -

     18

10-51

Командировки в страната

 5000

   413

План /лв./                                          236271

Отчет към 31.03.2013 г.  62806                

 

Училището няма неразплатени разходи към 31.03.2013 г.

 

   Извод:

   Очертава се добра финансова година.

   За да е успешна, зависи и от всички работещи в училище.

   Затова е необходимо:

v отговорно  изпълнение на задълженията;

v  разумно разходване на средствата;

v амбиция  за търсене на източници за допълнително финансиране;

v кандидатстване по проекти.

   На интернет страницата на училището са публикувани утвърденият бюджет и отчетът за изпълнението му, съгласно чл.112 на ПМС №1/09.01.2013 г. 

   Информация за изпълнение на бюджета е предоставена на Училищното настоятелство.

 

 

 

 

Новини