сряда 26, февруари 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 02.09.2019г.
Кратък текст на новината:

Процедура за подбор за длъжността "Образователен медиатор", Основно училище "Христо Ботев" с. Остров


Съдържание на новината:

 

Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца

ул. „Г. Димитров“ №16, тел.: 09175/2331, e-mail: botev16@abv.bg, web: www.oy-ostrov.eu

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.259 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.70 ал.1 от Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и Заповед № 14/02.09.2019 г. на директора на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, относно откриване на процедура за подбор за длъжността „Образователен медиатор“

 

ОБЯВЯВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

за длъжността „образователен медиатор” в Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров

по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, за учебната 2019/2020 година

 

 Брой работни места, за които се обявява процедура за подбор – 1 работно място

1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

         - образование: основно / средно / висше;

         - професионален опит – не се изисква.

1.2. Допълнителни изисквания:

    - умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

    - познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни    културни особености на общностите, с които работи.

    - владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров.

2. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

    - подбор на документи;

    - събеседване.

3. Необходими документи за кандидатстване:

  - Заявление за участие в процедура за подбор;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит,   

  който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна

  книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други

  допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна

  характеристика, граждански договор и др.);

- Други документи: по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

  - Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 7-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, ул. „Георги Димитров“ № 16, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа. Телефон за контакт 0894385024.       

 - Краен срок – 09.09.2019 г. включително.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с процедурата за подбор – информационното табло в сградата на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров и уеб-сайта на училището – www.oy-ostrov.eu, секции „Новини“ и „Търсите работа?“.

6. Кратко описание на длъжността:

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

Областите на дейност са свързани със съдействие за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование, посещение на семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организиране на срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището.

Образователният медиатор организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище, с попълване на заявленията на родителите за прием и разясняване на обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултатите.

Една от основните функции на длъжността е подпомагане формирането на положителна нагласа към учебния процес и работа за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности.

Подпомага процеса на комуникация между педагогическите специалисти, родителите и учениците.

Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност, като е активен посредник в тези процеси.

Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището.

 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

7. Минималният размер на основната заплатата, определена за длъжността, е 560 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно правилата за изпълнение на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ и вътрешните правила за работна заплата в училището).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за длъжността, за която е обявена процедурата за подбор, се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

 

ЛИДИЯ НИКОЛОВА

Директор на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров

 


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ - административна служба