Главна / Новини

Новини

 • 11.06.2018

  Годишно приключване на работата на групи за ИД "Архимед", "Краезнание", "Български език и литература 5 клас", "Млад природолюбител" по проект "Твоят час"

  МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

       През месец юни в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, своята дейност приключиха още 
  4 групи за извънкласни дейности по проект "Твоят час".

  Две групи за преодоляване на обучителни затруднения - "Български език и литература 5 клас" и
  "Архимед" отчетоха положителни
  резултати относно повишено ниво на усвоени умения и компетенции
  и преодолени диспропорции в знанията на учениците. Цветанова
  и Стоянов, ръководители на групите,
  изразиха положителната си нагласа към проектните дейности и ефективността от провеждането им.

  Другите две групи - за занимания по интереси - "Краезнание" и "Млад природолюбител" отчетоха
  резултатите от своята работа. Маринска
  и Костова, ръководители на двете групи, също изразиха
  положително отношение към проектните дейности, а техните ученици - готовност за бъдеща работа
  в сформирани
  групи през следващата учебна година.
   

  ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

  Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

   Снимки от събитието - ТУК


  Публикувано от:
  Маринска, Ненка
  Старши учител по история и цивилизации