Главна / Новини / 13.06.2017 г. - Посещение на исторически музей в гр. Оряхово

13.06.2017 г. - Посещение на исторически музей в гр. Оряхово

 Дата на публикуване:13.06.2017г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 На 13 юни 2017 г. учениците от група за извънкласни дейности за занимания по интереси "Краезнание" по проект "Твоят час", с ръководител госпожа Ненка Маринска, посетиха историческия и етнографския музеи в гр. Оряхово.

   Изключително интересни за всички - от 5 до 8 клас, участващи в групата, бяха артефактите, до които имаха възможност да се докоснат. Също така, на групата беше демострирано тъкането на старовремски стан, както и различни битови предмети, съхранени от миналото на българина.

   Маринска и нейните ученици бяха придружени от родители, в съответствие с тематичния план на група "Краезнание". Посещенията бяха полезни и интересни и доведоха до създаването на траен интерес към миналото на родния край.

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА
Главен учител в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител

Новини