Главна / Новини / 21.06.2017 г. - кръгла маса "Моят "Твоят час"

21.06.2017 г. - кръгла маса "Моят "Твоят час"

 Дата на публикуване:21.06.2017г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

  „Моят „Твоят час“

   На 21 юни 2017 г. в Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров се проведе тематична кръгла маса „Моят „Твоят час“. На срещата присъстваха членовете на съвета за обществен мониторинг „Твоят час“,     г-жа Ирена Станкулова – кмет на кметство с. Остров, членове на Обществения съвет към училището, родители, педагогически специалисти, ръководители на групи за извънкласни дейности по проекта, г-жа Веселина Атанасова, директор на ДГ „Слънчице“ с. Остров, служителите от НЧ „Развитие-1903“.

   При регистрацията за участие, всеки гост получи програма и брошура за предстоящата работна среща, включващи тематичните направления, които следва да бъдат разгледани.

   Начало на кръглата маса даде г-жа Лидия Николова, директор на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров. Тя запозна присъстващите с предвидената програма – а именно – отчитане на дейностите по проект „Твоят час“ през 2016/2017 учебна година. Изказа своето положително мнение от наблюдението, контрола и мониторинга на проектните дейности, благодари на ръководителите за проявения професионализъм и пожела на присъстващите ползотворна работа.

   Сашо Стоянов, секретар на съвет „Твоят час“ пръв направи оценка на работата по проекта. В своята презентация той обобщи резултатите от реализираните дейности. Стоянов нагледно отчете процентното съотношение на включените ученици от училището, разпределението им по групи за извънкласни дейности и по класове, както и ръководителите, определени чрез утвърден в училището механизъм. Освен това, секретарят на съвета показа на присъстващите участници в кръглата маса обобщените резултати от публичните изяви на групите за ИД по проекта и изпълнените цели на процедурата BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ през учебната година.

   Всеки ръководител на група за извънкласни дейности по проекта отчете изпълнението и резултатите от работата си през 2016/2017 учебна година. С тематични презентации Маринска и Малкетова показаха по интригуващ начин изпълнените дейности в своите групи. Малкетова въвлече всички участници в кръглата маса в състезание с буквените карти на своите първокласници, с което успя да донесе много положителни емоции.

   В края на срещата Николова поднесе грамоти на служителите, работили по проекта през учебната година, с което изрази своето удовлетворение от постигнатите резултати. Благодари на присъстващите за взетото участие и пожела на екипа си успешна работа и през предстоящата 2017/2018 учебна година.

ЛИДИЯ НИКОЛОВА
Директор на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публикувано от:
Цветкова, Росица
Старши учител в ГЦОУД

Новини