Главна / Новини

Новини

 • 05.06.2018

  05.06.2018 г. - спортно състезание "Весела щафета"

  МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   На 5 юни 2018 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров спортната група "Олимпиец" за  извънкласни дейности за занимания по интереси по проект "Твоят час" приключи своята дейност за 2017/2018 учебна година със спортно състезание "Весела щафета". Участниците бяха ученици  от групата и от училището, както и по традиция - родители. С много вълнение, с весели емоции и изключителна доза спортен дух, трите отбора направиха по едно туристическо околосветско  пътешествие, ориентирайки се по карта, събирайки разпилените си туристически пособия и носейки точки на своите отбори.       

     Благодарение на организацията на ръководителя на групата - г-жа Татяна Тотова, старши учител, публиката също нямаше време да скучае и участваше едновременно със състезателите в динамично протичащите събития по време на пътешествията на трите отбора. Традиционните спортни състезания в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров са винаги повод за положителен емоционален заряд - както на учениците, така и на всички зрители - учители, служители, гости, родители, ученици. Екипната работа между деца и техните родители още веднъж затвърждава ролята на училището като фактор, допринасящ  за подобряване на връзката "училище-родител". Подобни изяви допринасят и за засилване на усещането  за съпричастност между всички заинтересовани от образователно-възпитателния процес страни.

  ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

  Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

   Снимки от събитието - ТУК

   

  Публикувано от:
  Тотова, Татяна
  Старши учител по музика