Главна / Новини / 30.05.2017 г. - Математическо състезание "Аз и числата" - 4 клас, Твоят час

30.05.2017 г. - Математическо състезание "Аз и числата" - 4 клас, Твоят час

Дата на публикуване:30.05.2017г.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   На 30 май 2017 г. в Основно училище «Христо Ботев» с. Остров се проведе математическо състезание «Аз и числата». Участие взеха учениците от 4 клас, включени в група за преодоляване на обучителни затруднения, по проект «Твоят час». Ръководител на групата за извънкласни дейности е Красимира Димитрова, главен учител в училището. Разделени на отбори, четвъртокласниците решаваха задачи от учебния материал по математика в 4 клас, изучаван допълнително в часовете по проекта.

   Гости на събитието бяха директорът на училището – г-жа Николова, членове на съвета за обществен мониторинг «Твоят час», членове на обществения съвет, педагогически специалисти, родители, съученици на състезателите.

   Разделени на отбори, малките математици показаха пред присъстващите наученото през учебната година, като демонстрираха очакван напредък. Димитрова и нейните ученици доказаха, че заложените в програмата на групата цели и очаквани резултати са достижими, стига да има желание за постигането им.

   Всеки участник получи грамота за включването си в състезанието, както и тематичен подарък, който да бъде полезен в часовете по математика.

ЛИДИЯ НИКОЛОВА
Директор на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публикувано от:
Димитрова, Красимира
Главен учител 

Новини