Главна / Новини

Новини

 • 30.05.2018

  30 май 2018 г. - Знам и мога

  МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

       На 30 май 2018 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров групата за преодоляване на 
  обучителни затруднения по български език и литература "Родна реч" по проект "Твоят час", включваща
  ученици от 3 клас, с ръководител г-жа Величка Декова, старши учител, завърши успешно своята
  дейност с публична изява, на която учениците демонстрираха своите знания и умения.
     На празника присъстваха директорът на училището - г-жа Лидия Николова, колеги, членове 
  на съвета за обществен мониторинг "Твоят час", родители, ученици. Третокласниците, работили
  усърдно през цялата учебна година по проекта, показаха завиден напредък и усвоени знания и
  умения. Драматизаторските способности на учениците бяха повод за удовлетворение на ръководителя
  на групата и повод за гордост на техните родители.
     Всички присъстващи изказаха своята положителна оценка относно ползата от провеждането 
  на извънкласни
  проектни дейности и ефективността им за повишаване на резултатите на учениците. 
   
   

  ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

  Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

   Снимки от събитието - ТУК


  Публикувано от:
  Декова, Величка
  Старши учител по английски език