Главна / Новини

Новини

 • 19.09.2012

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  BG-село Остров

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

   

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  ОУ"Христо Ботев" с.Остров, ул. "Г.Димитров" №16, За: Лидия Детелинова Николова, РБ 3340, село Остров, Тел.: 09175-2331, E-mail: botev16@abv.bg

  Място/места за контакт: с.Остров ОУ"Христо Ботев"

  Интернет адрес/и:

  Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: oy-ostrov.eu.

  Адрес на профила на купувача: oy-ostrov.eu.

   

  ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

  Доставки

   

  КРАТКО ОПИСАНИЕ:

  Доставка на храна за учениците от ОУ"Христо Ботев" с.Остров: закуска за 66 ученици от І до ІVклас и обедно хранене на 75 ученици от І до VІІІклас в учебните дни на учебната 2012/2013год. и 2013/2014год.

   

  КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

  55524000

  Описание:

  Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

   

  КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

  Доставка на храна за учениците от ОУ"Христо Ботев" с.Остров: закуска за 66 ученици от І до ІVклас на стойност 11440лв.без ДДС и обедно хранене на 75 ученици от І до VІІІклас на стойност 42500лв.без ДДС в учебните дни на учебната 2012/2013год. и 2013/2014год.

   

  ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

  53940 CYP

   

  МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

  ОУ"Христо Ботев" с.Остров:

   

  NUTS:

  BG313

   

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА I. Общи въпроси 1. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по някоя от двете обособени позиции в предмета на поръчката и/или и за двете позиции. В случай, че офертата на отговаря на изискванията на Възложителя, същата ще бъде отхвърлена и няма да подлежи на разглеждане и оценка. Всяка оферта се представя в писмен вид на хартиен носител. Подаването на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, поставени от Възложителя в Документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и останалите нормативни актове, свързани с провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка и изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от участника може да доведе до отстраняването му. Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в Поканата за обществената поръчка и Документацията за участие. Участниците са длъжни в хода на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства – в 7 дневен срок от настъпването им. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на оферта са за сметка на участника. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена поръчка. До изтичане на срока за подаване на оферти, посочен в обявлението за обществена поръчка, всеки участник в процедурата може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Офертата, цялата кореспонденция и всички документи, свързани с процедурата, трябва да бъдат на български език или да са придружени от превод на български език. Офертата (включително ценовата оферта), всички документи, съдържащи се в нея, се подписват от лицето, което представлява участника (освен ако изрично не е предвидено друго), съгласно документа за регистрация, респ. удостоверението за актуална съдебна регистрация или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага нотариално заверено изрично пълномощно на упълномощеното/ите лице/а, изготвено за целите на настоящата процедура и отразяващо данните за същата. 2. Отстраняване от участие От участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник: който не отговаря на поставените изисквания от Възложителя, включително за икономически, финансови или технически възможности и квалификация който не отговаря на съществуващи нормативни изисквания; който е представил оферта, неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя; който е представил непълна оферта, в това число несъдържаща някой от необходимите документи и/или данни, съгласно изискванията на Възложителя; при сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. II. Изисквания към кандидатите Кандидатите следва да представят следните документи и да отговарят на посочените изисквания: 1. Административни сведения за участника (данни за лицето, което прави предложението), в които е посочено лицето, което има право да подпише офертата. Тези данни следва да съдържат ЕИК/БУЛСТАТ на участника. 2. Техническа оферта (с посочен срок на валидност). 3. Ценово предложение (с посочен срок на валидност). 4. Представяне на сертификати/декларации във връзка с поставени технически изисквания към изпълнението на поръчката. 5. Представяне на декларация за ползване на подизпълнители и декларации от подизпълнителите за съгласие за участие в обществената поръчка 6. За доказване икономически и финансови възможности на кандидата, участника следва да приложи копие на ГФО за последните две финансови години с цел удостоверяване на положителен финансов резултат от дейността. 7. За доказване на техническите възможности кандидата представя: - Декларация за транспортните средства, с които разполага участника, необходими за изпълнение на поръчката, с приложени заверени копия от следните документи: удостоверения от ОДБХ за регистрацията им за транспортиране на храна и за собствените МПС - свидетелства за регистрация, а за предоставените МПС от трети лица – свидетелства за регистрация и договори, доказващи основанието и срока за предоставяне им /наем, лизинг и др./; - За участниците по обособена позиция № 2 - Декларация за обекта /обектите/ за приготвяне на храна, с който разполага участника, необходим за изпълнение на поръчката, с приложено заверено копие на удостоверение за регистрация на обекта от ОДБХ по чл.12 от Закона за храните, заверени копия на документи, доказващи основанието и срока за ползване на обекта – документ за собственост, договор за наем и др., заверени копия на документи, доказващи въведените в обекта добри практики за производство и търговия с храни, система за анализ на опасностите и критични контролни точки /НАССР/ или процедури в съответствие с принципите на системата и система за управление на безопасността на храните въведени в обекта; - Удостоверение за регистриране на участника в ОДБХ за търговия с храни – заверено копие.

   

  КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

  Най-ниска цена

   

  ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

  най-ниска цена

   

  СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

  30/09/2012 16:30

   

  ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

  ДА

   

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  Допълнителна информация и документи свързани с поръчката могат да бъдат получени в канцеларията на ОУ "Христо Ботев" с.Остров

   

  СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

  30/09/2012