Главна / Новини / Състезание по български език и литература "Аз обичам България"

Състезание по български език и литература "Аз обичам България"

Дата на публикуване:07.06.2017 г.           

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   На 7 юни 2017 г. в Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров се проведе състезание по български език и литература „Аз обичам България“. Организатор беше г-жа Натиса Цветанова, ръководител на група за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения по проект „Твоят час“.

   Гости на събитието бяха членове на съвета за обществен мониторинг „Твоят час“, членове на училищното настоятелство, педагогически специалисти от училището, служители на НЧ „Развитие-1903“ с. Остров, ученици.

   Осмокласниците от групата, разделени в два отбора, преминаха през няколко етапа на състезанието, включващи работа с текст – създаване на реклама и редактиране на езикови грешки, интерактивни задачи за разпознаване на изучавани произведения – чрез прослушване и наблюдение на екранизации, сглобяване на стихотворни пъзели.

   Всеки ученик от групата по проекта получи от директора грамота за участието си в публичната изява.

   Състезанията като форма за изява, дават възможност на учениците да демонстрират знанията и напредъка си, като по този начин се увеличава мотивацията им за учене и участие в извънкласни дейности.

На учениците пожелаваме бъдещи успехи и творчески изяви, а на техния ръководител – нестихващо желание за работа и висок професионализъм.

ЛИДИЯ НИКОЛОВА
Директор на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Публикувано от:
Цветанова, Натиса
Старши учител по български език и литература 

Новини