Главна / Обществен съвет

Обществен съвет

Състав:
Председател - Детелина Бешовишка, родител 
Членове:
1. Габриела Велкова, представител на финансиращия орган
2. Десислава Маринова, родител
3. Анфиса Асенова, родител
4. Людмила Шишманова, родител
Резерви:
1. Ивалина Асенова, родител
2. Маргарита Филипова, родител
3. Павлина Маринова, родител
 
Решения на Обществения съвет:
Протокол №1/03.08.2016 г.:
1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров избира за протоколчик на 
заседанията си – госпожа Анфиса Пламенова.
2. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров избира за свой председател
– госпожа Христина Антонова.
 
Протокол №2/02.09.2016 г.:
1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров съгласува Стратегия за развитие 
на училището за периода 2016 – 2020 г.
2. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров съгласува училищни учебни планове
за първи и пети клас – за учебната 2016/2017 година.

Протокол №3/30.11.2016 г.:
 1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров избира за свой председател - 
г-жа Детелина Бешовишка.   
Срок: до 30.11.2019 г. 
Отг.: Детелина Бешовишка

Протокол №4/13.03.2017 г.:
1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров съгласува избора на учебници и учебни 
комплекти за 2017/2018 учебна година.
Срок: 16.03.2017 г.
Оговорник: Детелина Бешовишка 

 Протокол №5/17.08.2017 г.:
1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров съгласува избора на учебни комплекти за II 
клас и учебници за VI клас, за 2017/2018 учебна година. 
Срок: 20.08.2017 г. 
Оговорник: Детелина Бешовишка

Протокол №6/01.09.2017 г.
1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров  избира за членове на съвета за обществен 
мониторниг „Твоят час“ от квотата на родителите госпожа Мариела Костова, госпожа Вера Кръстева и господин
Петър Филипов.
Срок: 2017-2018 учебна година 
Отговорник: Мариела Костова
2. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров  съгласува училищните учебни планове за I, II, 
V и VI клас за 2017/2018 учебна година.
Срок: 04.09.2017 г. - за изготвяне на становище
Отговорник: Детелина Бешовишка
3. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров приема представените нормативни документи, 
касаещи дейността на училището през 2017/2018 учебна година – Програма за предоставяне на равни
възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи, Етичен кодекс, Политики и мерки за подобряване
качеството на образованието, Програма за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на
преждевременно напусналите образователната система, както и реализирания училищен план-прием за
учебната 2017/2018 година.
 
 
2017 - 2018 УЧЕБНА ГОДИНА
 
Протокол №1/19.02.2018 г.:
1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров съгласува избора на учебници и 
учебни комплекти за първи клас за 2018/2019 учебна година.
Срок: 22.02.2018 г.
Отговорник: Детелина Бешовишка
 
Протокол №2/28.03.2018 г.
1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров приема предложен от училището план-прием 
за ученици в I клас за 2018/2019 учебна година. 
Срок: 30.03.2018 г. 
Отговорник: Детелина Бешовишка

Протокол №3/24.07.2018 г.
1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров съгласува избора на учебни комплекти за трети
клас и учебници за седми клас за 201/2019 учебна година.
Срок: 27.07.2018 г.
Отговорник: Детелина Бешовишка

Протокол №4/03.09.2018 г.
1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров съгласува училищните учебни планове за I,
II, III, V, VI
и VII клас за 2018/2019 учебна година.
Срок: 05.09.2018 г.
Отговорник: Детелина Бешовишка


Публикувано от:
Бешовишка, Детелина
Председател на Обществен съвет

 

Новини