Главна / Обществен съвет

Обществен съвет

Състав:

Председател - Детелина Бешовишка, родител 

Членове:

1. Габриела Велкова, представител на финансиращия орган

2. Десислава Маринова, родител

3. Анфиса Асенова, родител

4. Людмила Шишманова, родител

Резерви:

1. Ивалина Асенова, родител

2. Маргарита Филипова, родител

3. Павлина Маринова, родител

 

Решения на Обществения съвет:

Протокол №1/03.08.2016 г.:

  1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров избира за протоколчик на заседанията си – госпожа Анфиса Пламенова.
  2. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров избира за свой председател – госпожа Христина Антонова.

 

Протокол №2/02.09.2016 г.:

  1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров съгласува Стратегия за развитие на училището за периода 2016 – 2020 г.
  2. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров съгласува училищни учебни планове за първи и пети клас – за учебната 2016/2017 година.

Протокол №3/30.11.2016 г.:


1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров избира за свой председател - г-жа Детелина Бешовишка.   
Срок: до 30.11.2019 г.
Отг.: Детелина БешовишкаПротокол №4/13.03.2017 г.:

1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров съгласува избора на учебници и учебни
комплекти за 2017/2018 учебна година.
Срок: 16.03.2017 г.
Оговорник: Детелина Бешовишка 


Протокол №5/17.08.2017 г.:

1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров съгласува избора на учебни комплекти за II клас и учебници за VI клас, за 2017/2018 учебна година. 
Срок: 20.08.2017 г. 
Оговорник: Детелина БешовишкаПротокол №6/01.09.2017 г.:

1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров  
избира за членове на съвета за обществен мониторниг „Твоят час“ от квотата на родителите госпожа Мариела Костова, госпожа Вера Кръстева и господин Петър Филипов.
Срок: 2017-2018 учебна година 
Отговорник: Мариела Костова

2. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров  съгласува училищните учебни планове за I, II, V и VI клас за 2017/2018 учебна година.
Срок: 04.09.2017 г. - за изготвяне на становище
Отговорник: Детелина Бешовишка

3. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров приема представените нормативни документи, касаещи дейността на училището през 2017/2018 учебна година – Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи, Етичен кодекс, Политики и мерки за подобряване качеството на образованието, Програма за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, както и реализирания училищен план-прием за учебната 2017/2018 година.