събота 13, юли 2024г.
Квалификации
Наименование на квалификация

Вътрешноинституционална квалификация: "Защо, как, какво и кога" - за взаимодействието "учител - ученик" като ключов фактор за позитивна образователна среда

Вътрешноинституционална квалификация: „Всеки ученик е кауза, за която трябва да се борим“ – за индивидуалния подход и за това, как да бъдем максимално ефективни в работата си с ученици с индикирани проблеми и в риск от отпадане

Прилагане на карти за функциомална оценка и План за подкрепа по ICF-CY

Квалификация за придобиване на кредит "Специфични умения за работа в комисия по БДП"

Квалификация за придобиване на кредит "Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в I - IV клас"

Квалификация за придобиване на кредит "Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП"

Вътрешноинституционална квалификация „Обредният календар, традициите и обичаите - като част от дейността на образователната институция и като метод за постигане на цели от обучението и възпитанието на учениците“

Вътрешноинституционална квалификация „Извънкласните форми и дейности в областта на танците и спорта – ефективно средство за повишаване на познавателния интерес на учениците и подобряване на резултатността от образователния процес“

Квалификация за придобиване на кредит "Иновативно училище и развитие на творческия потенциал" 

Вътрешноинституционална квалификация "„В крак с времето“ или до колко и как ние, учителите да сме мотивирани за личностно и професионално самоусъвършенстване"

Вътрешноинституционална квалификация "Екология, мисъл, грижа - поглед към бъдещето - как да формираме нагласи за положително отношение и познавателен интерес към "зеленото" обучение в основната степен на образованието"

Вътрешноинституционална квалификация "Творчеството като средство за възпитание и формиране на ценностно-ориентирано образование и обучение"

Вътрешноинституционална квалификация "Поколението Z - дигиталното поколение с мнение"

Най-новите информационни технологии в процеса на обучение

Междукултурно иинтеркултурно обучение

Основи на проектно-базирано обучение в облака със средствата на ИКТ

Квалификация за придобиване на кредит "Иновативни педагогически техники за овладяване на проблемно поведение при децата - тревожност, страх, агресивност и др." 

Квалификация за придобиване на кредит "Практически умения за преодоляване на агресията и насилието в училище. Съвременни модели за комуникация с родители"

Вътрешноинституционална и междуинституционална квалификация "Приобщаващото образование – обхват, идеология, приложимост, резултатност. Форма за оптимално педагогическо взаимодействие"

Вътрешноинституционална квалификация "Взаимодействието между педагогическите специалисти при прехода на ученици от начален в прогимназиален етап"

Вътрешноинституционална квалификация "Учебните часове от тематично направление "Изкуства" - ползи, методология за приложение на междупредметни връзки с оглед мотивиране на познавателния интерес на учениците и стимулиране на усвояването на ключови компетентности"

Вътрешноинституционална квалификация "Нормативната уредба в системата на училищното образование като гарант за коректно изпълнение на образователни политики и стратегии"

Квалификация за придобиване на кредит "Разработване на дигитални учебни ресурси за реализиране на ефективен учебен процес"

Обучение на помощниците на учителя

Квалификация за придобиване на кредит "Лидерство в образователните институции"

Квалификация за придобиване на кредит "Успешни стратегии на взаимодействието „детска градина – семейство” и "училище - семейство"

Квалификация за придобиване на кредит "Изграждане на визия за развитие на учениците и култура на класната стая"

Квалификация за придобиване на кредит "Прилагане на инструмента за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

Квалификация за придобиване на кредит "Прилагане на инструмента за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

Квалификация за придобиване на кредит "Прилагане на инструмента за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

Квалификация за придобиване на кредит "Развитие на креативност и критично мислене в обучението по математика в начален етап"

Квалификация за придобиване на кредит "Прилагане на инструмента за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"

Вътрешноинституционална квалификация "Позитивни модели за решаване на конфликти. Партньорство между родители и училищния екип"

Квалификация за придобиване на кредит "Гражданско образование"

Вътрешноинституционална квалификация "Създаване на електронни образователни ресурси. Вмъкване на елементи, анимации, озвучаване на презентации"

Обучение на директори и образователни медиатори по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Вътрешноинституционална квалификация "Приложение на информационните технологии при работа с деца със СОП"

Квалификация за придобиване на кредит "Дигитализацията на образованието - новите информационни и комуникационни технологии в училище "

Вътрешноинституционална квалификация "Работа на педагогическите специалисти при ОРЕС"

Вътрешноинституционална квалификация "Организационни модели за образователно взаимодействие в мултикултурна среда"

Квалификация за придобиване на кредити "Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии"

Квалификация "Работа с платформата MS Teams"

Квалификация за придобиване на кредит "Съвременни технологични подходи за оценяване на учениците"

Вътрешноинституционална квалификация "Функции на ЕПЛР"

Квалификация "Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата"

Квалификация "Емоционалната интелигентност при децата - как и кога да я развиваме"

Вътрешноинституционална квалификация "Портфолио на педагогическите специалисти в образователната институция - структура, съдържание, философия, приложимост в контекста на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и предстоящото атестиране"

Вътрешноинституционална квалификация "Разпознаване и превенция на гнева и агресията"

Квалификация за придобиване на кредит "Приобщаващо образование"

Квалификация за придобиване на кредит "Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес"

Квалификация за придобиване на кредит "Ранно оценяване на риска от обучителни трудности в начален етап - 1-ва част. Представяне на Входна карта за наблюдение на ученик в първи клас и на идеи за дейности и стратегии за подкрепа в клас"

Квалификация за придобиване на кредит "Изследователският подход в обучението по математика в начален курс"

Вътрешноинституционална квалификация "Адаптиране на учебното съдържание като част от общата и допълнителната подкрепа в училището"

Вътрешноинституционална квалификация "Учителят като гарант за устойчиви образователни политики и мерки. Управление и внедряване на система за намаляване на административната тежест, с оглед оптимизиране на дейността на учителите"

Квалификация за придобиване на кредит "Методика на обучението по БДП в училище"

Квалификация за придобиване на кредити "Приобщаващо образование в учебната среда"

Квалификация за придобиване на кредит "Система за управление на качеството на образование и компетентностен подход в образователните институции"

Вътрешноинституционална квалификация "Контролът и оценката по учебни предмети в контекста на държавните образователни стандарти и националното външно оценяване"

Вътрешноинституционална квалификация "Електронно четимите учебници, като ефективен метод за стимулиране интереса на учениците за трайно усвояване на знания в обучението по учебни предмети в 3. и 4. клас. Споделяне на добри практики"

Квалификация за придобиване на кредит "Нормативната уредба на приобщаващото образование и функции на ЕПЛР"

Вътрешноинституционална квалификация "Ефективните комуникации в образователната институция - условие за усъвършенстване на педагогическата институция"

Вътрешноинституционална квалификация "Наставничеството в образователната институция - роля, приоритети, значимост"

Квалификация за придобиване на кредит "Какво ни кара да действаме или как да мотивираме себе си и другите"

Квалификация за придобиване на кредит "Екипна работа с родителите: първични интервюта и терапевтичен подход"

Регионална квалификация "Иновационни образователни технологии"

Квалификация за придобиване на кредит "Формиране на комуникативно-речеви компетентности у учениците от 1. - 4. клас, чрез обучението по български език и литература"

Квалификация за придобиване на кредити "Приложение на дигиталните технологии в началното образование"

Квалификация за придобиване на кредит "Технологии за формиране и развитие на компетентности"

Квалификация за придобиване на кредит "Приобщаващо образование на ученици със специални образователни потребности"

Квалификация за придобиване на кредит "Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за III клас (общообразователна подготовка)"

Вътрешноинституционална квалификация "Споделяне на добри практики по учебни предмети"

Вътрешноинституционална квалификация "Използване на ИКТ в обучението по човекът и природата в 5. клас"

Вътрешноинституционална квалификация "Използване на ИКТ в обучението по български език и литература в 4. клас. Споделяне на добри практики"

Вътрешноинституционална квалификация "Лидерството в училищна среда"

Вътрешноинституционална квалификация "Създаване на динамично учебно съдържание - модел на съвременната работа на педагогическия специалист"

Квалификация за придобиване на кредит "Основни подходи за превенция на агресията и педагогическото взаимодействие"

Квалификация за придобиване на кредит "Иновативни методи за повишаване на мотивацията за учене и развитие на учениците"

Вътрешноинституционална квалификация "Девиатно поведение на учениците"

Вътрешноинституционална квалификация "Използване на ИКТ в обучението в IV клас. Съвременен модел на учебно занятие, практическа работа, споделяне на добри практики"

Регионална квалификация "Професионалното портфолио на педагогическите специалисти - принципи и технология на изготвяне, поддържане и използване"

Вътрешноинституционална квалификация "Работа с интерактивна дъска"

Регионална квалификация "Новата нормативна уредба - задълбочено познаване и осмислено прилагане в образователните институции в област Враца"

Междуинституционална квалификация "Екипна работа за подкрепа на личностното развитие"  

Вътрешноинституционална квалификация "Стратегии за подпомагане на ученици с обучителни затруднения"

Вътрешноинституционална квалификация "Проектният метод в очубението - модел за ефективно взаимодействие между учител и ученик"