вторник 02, юни 2020г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Ненка Маринска
Длъжност:
Старши учител по история и цивилизации
Учебни предмети по които преподава:
История и цивилизации - 5., 6. и 7. клас, география и икономика - 5., 6. и 7. клас, безопасност на движението - 5., 6. и 7. клас, изобразително изкуство - 5., 6. и 7. клас, в група за целодневна организация на учебния ден 3.1 (5., 6. и 7. клас) - организиран отдих и физическа активност, самопоготовка, занимания по интереси
Ден и час за консултации:
История и цивилизации - петък от 14:00 ч., география и икономика - от 14:40 ч.