Главна / За нас / Проекти

Проекти

Начало на проекта 2012-2015 учебна година.

В училището са сформирани и работят 3 ПИГ с 75 ученици от І до VІIІ клас. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително – избираема подготовка, свободно - избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание,  основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.
Специфични цели:
1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща
създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
г) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

Електронна платформа на проекта -> http://allday.mon.bg/

____________________________________________________________________________________________

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Електронна платформа на проекта -> http://uchitel.mon.bg/

_____________________________________________________________________________________________

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ“

______________________________________________________________________________________________

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ“

Електронна платформа на националната програма -> http://internet.mon.bg/ikt/

______________________________________________________________________________________________

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

______________________________________________________________________________________________

           СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"  1

Електронна платформа на схемата -> http://schoolfruit.dfz.bg/

______________________________________________________________________________________________

СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО" 

______________________________________________________________________________________________

 

11

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Електронна платформа на проекта -> http://tvoiatchas.mon.bg/

______________________________________________________________________________________________

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

"ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА"

______________________________________________________________________________________________

 

Интернет сайт ->  http://coiduem.mon.bg/

____________________________________________________________________________________________

 

 

Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ административна служба