сряда 27, септември 2023г.
Приобщаващо образование-Архив
Относно: Изтегли

Фейсбук страница "Приобщаващо образование":

https://www.facebook.com/priobshtavashtoobrazovanie 

Презентация от вътрешноинституционална квалификация „Приобщаващото образование – обхват, идеология, приложимост, резултатност. Форма за оптимално педагогическо взаимодействие"

Линк към сайта на Министерството на образованието и науката, където е публикувана информация, както и бланки на документи за деца и ученици търсещи или получили международна закрила: https://www.mon.bg/bg/100681 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи в "Основно училище Христо Ботев" с. Остров за учебната 2021/2022 година

Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование и дирекциите „социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците