понеделник 29, ноември 2021г.
Прием след VII клас
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.09.2022г. 25.11.2021г. за сведение:

Пътна карта на дейностите за планиране и утвърждаване на ДПП и на ДДПП на регионално ниво – област Враца за учебната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
02.09.2022г. 12.11.2021г. за сведение:

Списък на STEM професиите и профилите в област Враца за учебната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
02.09.2022г. 12.11.2021г. за сведение:

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2022/2023 година

Тотова, Татяна
14.09.2022г. 31.08.2021г. за сведение:

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година 

инж. Костова, Елена