сряда 27, септември 2023г.
За нас

Изход

 

Визия
Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров е просветно и културно средище, пазител на традициите – образователни и обществени, съвременно конкурентноспособно училище, което осигурява качествена общообразователна подготовка на учениците, развива техния индивидуален и духовен потенциал, чрез осъществяване на специфични дейности.

 

Мисия

Да формира у учениците знания, умения и компетентности, необходими за бъдеща успешна реализация; да възпитава в духа на националните и общочовешките добродетели, чрез съчетаване на всичко положително от традициите и новите изисквания за европейско качество на образование; да повишава мотивацията на учениците за учене, чрез включването им в различни дейности; да насърчава стремежа на педагогическите специалисти към усъвършенстване на професионалните им умения, с цел осъществяване на държавните образователни стандарти, както и с цел оптимално изпълнение на приоритетите на Стратегическатата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030).

 

Ценности и приоритети в развитието

- Подобряване на учебните резултати по всички учебни предмети.

- Повишаване мотивацията на учениците за учене.

- Превенция на отпадането от училище.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Висок професионализъм на педагогическия екип.

- Ефективна управленска дейност

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

Мястото на Основно училище „Христо Ботев“ в цялостния обществен, образователен и културен облик на с. Остров се определя от факта, че то се явява единствената институция, която обхваща ученици, подлежащи на задължително обучение от две населени места – село Остров и село Галово. Същевременно то е място на генериране и реализиране на идеи с училищно, общоселско и общинско значение.

Работещият в него педагогически екип е с висок потенциал на знания и инициативност. Тези фактори определят целта на стратегията за развитие на училището:

Осигуряване на максимални условия за образование, възпитание и подготовка на социално-активни личности за всички ученици от село Остров и село Галово, от различни социални и етнически общности, чрез равен достъп до образование и използване на разнообразни форми за осмисляне свободното време на учениците за духовното им израстване. Постигане на европейско качество на образованието.

 

Основни цели:

 1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
 2. Откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и реализацията му.
 3. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.
 4. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки ученик.

Специфични цели:

Да се обхванат всички ученици от двете селища – Остров и Галово, подлежащи на задължително обучение.
Очаквани резултати: Да се включат в учебния процес всички, ненавършили 16 години.

 1. Да се създаде организация за въвеждане на ИТ в работата по всички подходящи теми и предмети.
  Очаквани резултати: Разнообразяване традиционния урок и повишаване активността на учениците.
 2. Да се повиши квалификацията на учителите чрез включването им в подходящи квалификационни форми.
  Очаквани резултати: Повишаване качеството на преподаване, използване на разнообразни и интересни /интерактивни/ методи и средства, ИТ, които ще гарантират високи резултати на училищно и други нива.
 3. Да се създадат финансови и организационни условия за включване на учениците в разнообразни извънкласни и извънучилищни форми, както и в групи по интереси.
  Очаквани резултати: Развитие на индивидуалните способности, стимулиране активността и инициативата за участие в обществения живот и работа в екип, създаване условия за изява на деца с не високи постижения в учебния процес.
 4. Да се променят формите за работа в процеса на професионалното ориентиране, като се акцентира върху нуждите на пазара на труда.
  Очаквани резултати: Постигане на максимална информираност на учениците за нуждите от професии на пазара на труда, познаване на индивидуалните особености на всяка от тях и възможностите за реализация в общината.