събота 13, юли 2024г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 02.09.2021г.
Кратък текст на съобщението:

Протокол №2/02.09.2021 г.


Съдържание на съобщението:

РЕШЕНИЯ:

  1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров съгласува училищните учебни планове за I, II, III, IV, V, VI и VII клас за учебната 2021/2022 година.

Срок: 02.09.2021 г. за изготвяне на становище

Отговорник: Зорница Илиева

  1. Обществен съвет към Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров приема представените нормативни документи, касаещи дейността на училището през учебната 2021/2022 година – Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи, Етичен кодекс, Политики и мерки за подобряване качеството на образованието, Програма за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.

Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"