сряда 27, септември 2023г.
Обществен съвет
Дата на публикуване: 01.09.2017г.
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Протокол №6/01.09.2017 г.


Съдържание на съобщението:

Решения:

1. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров  избира за членове на съвета за обществен мониторниг „Твоят час“ от квотата на родителите госпожа Мариела Костова, госпожа Вера Кръстева и господин Петър Филипов.

Срок: 2017-2018 учебна година 

Отговорник: Мариела Костова

2. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров  съгласува училищните учебни планове за I, II, V и VI клас за 2017/2018 учебна година.

Срок: 04.09.2017 г. - за изготвяне на становище

Отговорник: Детелина Бешовишка

3. Обществен съвет към Основно училище "Христо Ботев" с. Остров приема представените нормативни документи, касаещи дейността на училището през 2017/2018 учебна година – Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи, Етичен кодекс, Политики и мерки за подобряване качеството на образованието, Програма за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, както и реализирания училищен план-прием за учебната 2017/2018 година.


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"