вторник 26, септември 2023г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 29.09.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Проект "Калейдоскоп", финасиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства


Съдържание на съобщението:

Проект „Калейдоскоп“ е предназначен за ученици от Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, обл. Враца. Чрез включването им в различни дейности ще се повиши чувствителността им спрямо дискриминационните прояви, ще се разшири обхватът от знания и умения за преодоляване на съществуващи негативни нагласи и стереотипи. Участието на ученици с различна етническа принадлежност в група „Историческа памет“ ще им даде възможност да опознаят характерните особености на местния регион, в който съжителстват българи, роми, власи; да усвоят социални знания за откриване и култивиране на собственото „АЗ“; да формират чувство за идентичност и национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия. Подобно разноцветните камъчета на калейдоскопа, ефектни в своята уникалност, участниците в проекта ще се убедят в значимостта на всеки, без значение цвета на кожата, възрастта, принадлежността… Заедно – ученици, учители, родители – ще осмислят своята роля в живота на училището. Калейдоскоп – такъв да е нашият свят, шарен и светъл, свят на мечти, желания, осъществени идеи, на споделена радост и взаимна отговорност. Проектът дава тази възможност – чрез създаване на три групи по интереси, провеждане на тематични обучения, пътешествия и заключителна кръгла маса.

През месец септември 2020 г. училището получи одобрение от ЦОИДУЕМ, а на 29.09.2020 г. между двете институции бе сключен договор за изпълнение на проекта през учебната 2020/2021 година.


Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика