вторник 26, септември 2023г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 16.10.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-2.012-001 "Образование за утрешния ден"


Съдържание на съобщението:

През учебната 2019/2020 година, Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, бе включено в изпълнението на дейности по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Училището участва в Дейност 6. по проекта „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности.“, с клуб по дигитални умения „Многознайко, включващ ученици от 3. клас, с ръководител  Красимира Димитрова, главен учител начален етап.

В периода на обучение от разстояние в електронна среда занятията по проекта се осъществяваха онлайн, в платформата MS Teams. Учениците усвоиха знания и умения за работа в електронна среда.

Полученият по проекта интерактивен дисплей улесни работата на групата в условията на обучение от разстояние. Той е важна придобивка за училището и надежден помощник на всички учители не само при реализиране на онлайн обучение, но и при присъствено осъществяване на образователния процес.

Двама педагогически специалисти участваха обучение по проекта, на тема "Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове, чрез съвременните възможности на дигиталните технологии."

През учебната 2020/2021 година училището отново кандидатства по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", с една група „Дигиталче“ в 4. клас, с ръководител Красимира Димитрова, главен учител начален етап.

 

Платформата на проекта може да разгледате на следния адрес: https://oud.mon.bg/


Публикувано от:
Николова, Лидия
Директор