четвъртък 20, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 17.10.2016г.
Кратък текст на съобщението:

1 1 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 


Съдържание на съобщението:

През 2016/2017 учебна година, Основно училище "Христо Ботев" с. Остров започва работа по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Сформирани са групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения и за занимания по интереси. Иновативното в проекта е включването на родителите, като активна страна в образователния процес - в съвета за обществен мониторинг "Твоят час" и в различните тематични занимания в групите за извънкласни дейности.

Електронна платформа на проекта -> http://tvoiatchas.mon.bg/


Публикувано от:
Кременска, Лиляна
Старши учител по математика