събота 13, юли 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 30.11.2017г.
Кратък текст на съобщението:

 Проект "Мога да бъда, трябва да съм", финасиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства


Съдържание на съобщението:

През 2017/2018 учебна година, Основно училище "Христо Ботев" с. Остров работи по проект  „Мога да бъда, трябва да съм", финансиран по Приоритет 1 на конкурсна процедура 33.16-2017 от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – звено, функциониращо съвместно с Министерството на образованието и науката, подпомагащо реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства.

Основната стратегическа цел е въвличането на родителите като активна страна в образователния процес и приобщаването им към училищната среда чрез иновативен подход – а именно, организирането на различни по вид извънкласни дейности – изпитана методология, даваща ефективни резултати.

През 2017/2018 учебна година са сформирани два родителски клуба: „Живот – магия“, включващ група за песни и танци „Волен вятър“ и изследователска група „История, бит, колорит“; родителски клуб по спорт „От татко, мен и мама – по-задружни няма“. Различното в реализацията на проект „Мога да бъда, трябва да съм“ е, че родителите са включени в действащите клубове и групи като равностойни участници, а не като подпомагащо звено, което да участва само в организирането и провеждането на изяви или да има единични посещения в определени за това часове. 

Основните дейности, заложени в проект „Мога да бъда, трябва да съм“ са шест на брой, като освен родителските клубове, ЦОИДУЕМ финансира няколко излета на ученици, учители и родители с осигурени средства за храна, както и изключително вълнуващото двудневно пътуване до гр. Велико Търново с посещения на известни исторически забележителности в няколко населени места.

Ключов момент, с не по-малка значимост са и организираните по проекта обучения на родители. Три от тях са проведени на територията на училището от педагогически специалисти в начален и прогимназиален етап и едно – в гр. Вършец, осигурило още една възможност на училищния екип и родителите за приятни изживявания и за подобряване на обратната връзка между две от основните групи участници в образователния процес.

Проект „Мога да бъда, трябва да съм“ има своя значим принос и за подобряване на материалната база, предвид закупените множество канцеларски материали, спортни и музикални пособия, както и необходим хардуер.


Публикувано от:
Маринска, Ненка
Старши учител по обществени науки и гражданско образование