събота 13, юли 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 15.03.2021г.
Кратък текст на съобщението:

Проект № BG05M20P001 -5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г.


Съдържание на съобщението:

Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на стойност 109 562 541,93 лв. и е с продължителност 35 месеца.

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

Специфичните цели:

- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Чрез проекта образователната система ще осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи, както и достъп до виртуална класна стая в условията на невъзможност от провеждане на присъствен образователен процес.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Дейностите по проекта са:

  • Дейност 1 "Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи".
  • Дейност 2 "Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда".
  • Дейност 3 "Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда".
  • Дейност 4 "Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)".
  • Дейност 5 "Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда".

Прикачен файл:

Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика