вторник 26, септември 2023г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 20.09.2021г.
Кратък текст на съобщението:

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ - учебна 2021/2022 година


Съдържание на съобщението:

През учебната 2021/2022 година Основно училище "Христо Ботев" с. Остров се включва в изпълнение на дейности по Национална програма "Заедно в грижата за всеки ученик", Модул 1 "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио" с 4 групи - по една във всеки от класовете в начален етап - 1. клас с класен ръководител К. Димитрова, главен учител - начален етап, 2. клас с класен ръководител Ю. Малкетова, старши учител - начален етап, 3. клас с класен ръководител А. Богданова, учител - начален етап, 4. клас с класен ръководител М. Пивоварчик, старши учител - начален етап.

Съдържанието на ученическото портфолио дава богата информация за интересите и заложбите на ученика, за напредъка му в една или няколко предметни области за определен период от време, за развитието на индивидуалните му способности и умението му да преценява своята дейност и да я съотнася към другите, както и за изграждането на мотивация за нейното подобряване, за евентуалните специални нужди и пр. Събирането на тази информация е продължителен процес, който надхвърля взаимодействията в класната стая, което е и основен мотив за участието на училището в програмата.


Публикувано от:
Малкетова, Юлия
Старши учител - начален етап