четвъртък 20, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 09.11.2021г.
Кратък текст на съобщението:

Участие в НП "Квалификация" в периода 28-31.10.2021 г.


Съдържание на съобщението:

Регионално управление на образованието – Враца в качеството си на бенефициент организира провеждането на частично-присъствена форма в онлайн среда за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти на тема „Разработване на дигитални учебни ресурси за реализиране на ефективен учебен процес“ в периода 28-31 октомври 2021 г. за придобиване на един квалификационен кредит.

Обучението е проведено от Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас с обучител доц. д-р Румяна Папанчева и е по тематично направление 1 „Компетентностен подход и образователни резултати“ – Мярка IV. Повишаване на методическия капацитет на учителите за работа в дигитална среда на Национална програма „Квалификация“ 2021 г.

Участваха 30 педагогически специалисти от 30 училища в област Враца с малък брой педагогически персонал.

Обучението предостави възможност на педагогическите специалисти да надградят своите знания и компетентности за прилагане на ефективни методически подходи и технологии за работа в дигитална среда в реализираното от тях обучение на учениците.

Участие от Основно училище "Христо Ботев" с. Остров бе взето от А. Богданова, учител - начален етап.


Публикувано от:
Богданова, Анелия
Учител - начален етап