четвъртък 20, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 30.05.2022г.
Кратък текст на съобщението:

"За ползата да съм грамотен" - информационна среща по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"


Съдържание на съобщението:

На 30 май 2022 г. в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров се проведе информационна среща по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех".

Дейността бе организирана от Радослав Александров, старши учител в група за целодневна организация на учебния ден, изпълняващ функциите на координатор "Изпълнение на дейностите" по проекта, като в нея се включиха ръководителите на групите за допълнително обучение по учебни предмети през учебната 2021/2022 година, директорът на училището - г-жа Лидия Николова, ученици от групите и родители.

С тематична презентация бяха представени основните цели на проекта, изпълнявани както през текущата, така и през предходните учебни години.

Дейността на всяка от групите бе описана от съответния ръководител, с изложение на целите и постигнатите след работата резултати.

По всеобщо мнение, потвърдено и от родителите, допълнителните часове по проекта са резултатни по отношение подобряване на учебни резултати, повишаване на мотивацията за учене, способствана от успеваемостта на участниците, преодоляване на индивидуални затруднения, благодарение на работата в малки екипи, опосредстваща приложението на диференциран подход от страна на педагогическите специалисти. Подчертана бе и ролята на проекта за осигуряване на финансови средства за назначаване на образователен медиатор, чиято функция се утвърди като значима за училището.

След представената информация за групите, г-жа Николова допълни, че предстоят още 10 часа допълнително обучение във всяка от тях, като целта е оптимално предоставяне на подкрепа на учениците.

С призив за размисъл, Александров завърши презентацията си, като даде възможност на родителите за поставяне на въпроси и дискутиране на чутото.

Присъстващите родители благодариха на учителите за целесъобразния подход при избор на ученици за участници в подобни дейности и потвърдиха готовността си за включване на децата им в бъдещи проекти.

Срещата бе закрита от г-жа Николова, с благодарност към всички присъстващи за активността и ентусиазма, с пожелание за бъдеща ползотворна работа.

Снимки са публикувани в раздел "Галерия".

Презентацията е налична в прикачения файл.


Прикачен файл:

Публикувано от:
Александров, Радослав
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден