четвъртък 20, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 16.08.2022г.
Кратък текст на съобщението:

Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища на Министерство на образованието и науката


Съдържание на съобщението:

В средата на месец август положителна вест е одобрено проектно предложение по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“ на Министерство на образованието и науката. С много ентусиазъм и положени екипни усилия от страна на директора на училището – г-жа Лидия Николова и бенефициента по програмата – в лицето на Община Оряхово, са одобрени средства в размер на 38 892 лв. за основен ремонт на спортна площадка, която към момента е обезопасена, но в окаяно състояние и не позволява нормално протичане на учебните часове по физическо възпитание и спорт, спортни дейности и организиран отдих и физическа активност, според планираните от учителите дейности. Благодарение на съвместните действия на училищното и общинското ръководство -  за подготовка на проектен формуляр и придружаващите го документи, налице е резултат, който ще допринесе за значително подобряване на един съществен аспект от образователно-възпитателния процес!

Екипът на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров изказва своята признателност на г-н Росен Добрев, кмет на община Оряхово, г-н Асен Бошнаков, директор на дирекция „Административно обслужване, образование, култура, спорт и туризъм“ и г-жа Цветана Станева, главен специалист в дирекция „Общински технически дейности, инвестиции и общинска собственост“. Отново общите усилия и действия в една посока показаха, че са начин за постигане на резултат и за удовлетворение, което повишава мотивацията за работа, в името на добруването на децата и учениците – основен приоритет в дейността на всяка образователна институция.


Публикувано от:
Тотова, Татяна
Старши учител по музика