събота 13, юли 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 21.10.2022г.
Кратък текст на съобщението:

Изпълнение на дейности по проект № BG05M20P001 -5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката, финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г.

Учебна 2022/2023 година


Съдържание на съобщението:

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

През учебната 2022/2023 година в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров са изпълнявани две дейности:

  • Дейност 2 "Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда".
  • Дейност 4 "Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)".

Обучени са всички ученици от първи клас, както и част от техните родители. 

Обучител по проекта е педагогически специалист от образователната институция - Сашо Стоянов, учител по математика и компютърно моделиране и информационни технологии.

Реализирани са 4 обучения - на три групи първокласници и едно на група родители.


Публикувано от:
Асенова, Ивалина
Образователен медиатор