четвъртък 20, юни 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 22.04.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Проект ВG05М2OР001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)


Съдържание на съобщението:

През 2018/2019 учебна година стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас. 

Предвижда се подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по български език и литература, математика, обществени и природни науки. Фокусът на проекта е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Платформа на проекта: https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика