събота 13, юли 2024г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 30.09.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Национална програма "Заедно в грижата за ученика"


Съдържание на съобщението:

През учебната 2019/2020 година Основно училище "Христо Ботев" с. Остров се включва в изпълнение на дейности по Национална програма "Заедно в грижата за ученика", Модул 1 "Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио".

Съдържанието на ученическото портфолио дава богата информация за интересите и заложбите на ученика, за напредъка му в една или няколко предметни области за определен период от време, за индивидуалните му способности и умението му да преценява своята дейност и да я съотнася към другите, за евентуалните специални нужди и пр. Събирането на тази информация е продължителен процес, който надхвърля взаимодействията в класната стая, което е и основен мотив за участието на училището в програмата.


Публикувано от:
Пивоварчик, Маргарита
Старши учител - начален етап