петък 18, юни 2021г.
Целодневна организация на учебния ден
Дата на публикуване: 09.09.2020г.
Кратък текст на съобщението:

Целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година


Съдържание на съобщението:

При целодневната организация на учебния ден в Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и  заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд, съгласно чл.20 ал.1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна форма на обучение и включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси. Часовете в ГЦОУД включват следните режимни моменти /разпределение на часовете за деня/:

  • Блок А - обяд, организиран отдих и физическа активност /ООФА/- 2 часа
  • Блок В - самоподготовка - 2 часа
  • Блок С – занимания по интереси /ЗИ/- 2 часа

Часовете от блок А включват  организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към самоподготовката и се провеждат в периода от 12.05 ч. до 14.05 часа за учениците от начален етап и от 13.00 ч. до 14.20 ч за учениците от прогимназиален етап.   Часовете от блок А  се провеждат в помещението за хранене на І етаж, във физкултурния салон или на открито. В часовете от блок А може да се провеждат дейности, съгласно Наредбата за приобщаващо образование – дейности за оказване на обща и допълнителна подкрепа.,

Дейностите в часовете от блок B включват:

  • Ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;
  • Усвояване на начини и методи за рационално учене;
  • Подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;
  • Подготовка за класни и контролни работи;
  • Изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;
  • Формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката;
  • Консултации с учители по различни учебни предмети.

За часовете по самоподготовка /блок В/, в зависимост от потребностите на   учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти. По график, утвърден от директора, се провеждат консултации по време на самоподготовката, водена от учителите-специалисти по различните учебни предмети на учениците в ГЦОУД.

Заниманията по интереси /ЗИ/ - блок С, се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗУЧ, ЗП, ИУЧ, ФУЧ. Организират в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището.

 Осигурено е медицинско обслужване и охрана по време на целия учебен ден. В часовете от блок С може да се провеждат дейности, съгласно Наредбата за приобщаващо образование – дейности за оказване на обща и допълнителна подкрепа.


Публикувано от:
Александров, Радослав
Учител в група за целодневна организация на учебния ден