неделя 19, септември 2021г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 10.09.2021г.
Кратък текст на новината:

Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в процедура за подбор за длъжността "образователен медиатор" в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" за учебната 2021/2022 година


Съдържание на новината:

Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца

ул. „Г. Димитров“ №16, тел.: 09175/2331, e-mail: botev16@abv.bg, web: www.oy-ostrov.eu

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ


подали заявление за участие в процедура за подбор за длъжността „Образователен медиатор” в Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2021/2022 година

 

Комисията за подбор, определена със Заповед №109/02.09.2021 г . на директора на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, реши:

Допуска до втората част на обявена процедура за подбор:

 1. Ивалина Стефанова Асенова

Кандидатът трябва да се яви на събеседване на  13.09.2021 г. в 10:00 часа в сградата на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров, находяща се в с. Остров, ул. „Георги Димитров“ №16, II етаж, компютърен кабинет.

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност.

Списък на документите, които образователният медиатор трябва да познава и използва:

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за закрила на детето
 • Конвенция на ООН за правата на детето
 • Наредба за приобщаващото образование
 • Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Постановление № 100 / 08.06.2018г. на Министерски съвет/
 • Правилник за дейността на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров
 • Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование
 • Наредба №8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
 • Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
 • Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, изготвени от Министерството на образованието и науката, съвместно с Министерство на здравеопазването, за работа в условията на COVID-19

 

Няма недопуснати кандидати

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Завеждащ "Административна служба"