неделя 16, май 2021г.
Раздел "Извънкласни дейности"
Организатор Извънкласна дейност Вид Име, презиме и фамилия на ръководителя Телефон/e-mail Длъжност: Етапи от степените на образование, за които се предлага дейността Детайли
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Дигитален свят Занимания по интереси през учебната година Сашо Бойков Стоянов botevos_stoyanov@abv.bg, 0894385024 Учител по математика Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Магията на числата Занимания по интереси през учебната година Анелия Георгиева Богданова botevos_bogdanova@abv.bg, 0894385060 Учител - начален етап Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Краезнание Занимания по интереси през учебната година Ненка Георгиева Маринска 0893924079, botevos_marinska@abv.bg Старши учител по история и цивилизации Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Технотворчество Занимания по интереси през учебната година Татяна Алексеевна Тотова botevos_totova@abv.bg, 0878514551 Старши учител по музика Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Млад природолюбител Занимания по интереси през учебната година Елена Петровна Костова botevos_kostova@abv.bg, 0899677335 Старши учител по природни науки Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Историческа памет Извънкласна дейност Ненка Георгиева Маринска 0884365397, botevos_marinska@abv.bg Старши учител по история и цивилизации Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Млад турист Извънкласна дейност Маргарита Димитрова Пивоварчик 0896882959, botevos_pivovarchik@abv.bg Старши учител - начален етап Начален етап
Основно училище "Христо Ботев" с. Остров Рецептите на баба Извънкласна дейност Татяна Алексеевна Тотова 0878514551, botevos_totova@abv.bg Старши учител по музика Прогимназиален етап
Основно училище "Христо Ботев" Клуб "Дигиталче" по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден" Извънкласна дейност Красимира Василева Димитрова 0898659183, botevos_dimitrova@abv.bg Главен учител - начален етап Начален етап