сряда 27, септември 2023г.
Наименование на квалификация:

Квалификация за придобиване на кредит "Прилагане на инструмента за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"


Информация за квалификацията:

Обучителен семинар, практикум

Дата на провеждане: 11.05.2021 г. - 12.05.2021 г.

Място на провеждане: MS Teams

Обучител: Тракийски университет - ДИПКУ

Брой участвали педагогически специалисти: 1

Изразходени средства: 0 лв., обучение по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"


Публикувано от:
Стоянов, Сашо
Учител по математика