неделя 16, май 2021г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Росица Цветкова
Длъжност:
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден
Учебни предмети по които преподава:
В група за целодневна организация на учебния ден 1 (1. и 2. клас) - организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси
Ден и час за консултации: