неделя 16, май 2021г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
инж. Елена Костова
Длъжност:
Старши учител по природни науки
Учебни предмети по които преподава:
Компютърно моделиране - 3. клас, информационни технологии - 5., 6. и 7. клас, човекът и природата - 5. и 6. клас, физика и астрономия - 7. клас, химия и опазване на околната среда - 7. клас, биология и здравно образование - 7. клас, технологии и предприемачество - 5. и 7. клас, в група за целодневна организация на учебния ден 3.4 (5., 6. и 7. клас) - организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси
Ден и час за консултации:
Понеделник от 14:20 ч. - човекът и природата, петък от 14:20 ч. - физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование