четвъртък 20, юни 2024г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Радослав Александров
Длъжност:
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден
Учебни предмети по които преподава:
В група за целодневна организация на учебния ден 3 - организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси, биология и здравно образование - в 7. клас
Ден и час за консултации: