неделя 16, май 2021г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Натиса Цветанова
Длъжност:
Старши учител по български език и литература
Учебни предмети по които преподава:
Български език и литература - 5., 6. и 7. клас, в група за целодневна организация на учебния ден 3.1 (5., 6. и 7. клас) - организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси
Ден и час за консултации:
Четвъртък от 14:20 ч.