неделя 16, май 2021г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Сашо Стоянов
Длъжност:
Учител по математика
Учебни предмети по които преподава:
Математика - 5., 6. и 7. клас, в група за целодневна организация на учебния ден 3.3 (5., 6. и 7. клас) - организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси
Ден и час за консултации:
Вторник от 14:20 ч.