неделя 16, май 2021г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Ненка Маринска
Длъжност:
Старши учител по история и цивилизации
Учебни предмети по които преподава:
История и цивилизации - 5., 6. и 7. клас, география и икономика - 5., 6. и 7. клас, безопасност на движението - 5., 6. и 7. клас, изобразително изкуство - 5., 6. и 7. клас, в група за целодневна организация на учебния ден 3.5 (5., 6. и 7. клас) - организиран отдих и физическа активност, самопоготовка, занимания по интереси
Ден и час за консултации:
История и цивилизации - сряда от 14:20 ч., география и икономика - сряда от 15:05 ч.