неделя 16, май 2021г.
Раздел "Учители по учебни предмети"
Име на педагогическия специалист:
Татяна Тотова
Длъжност:
Старши учител по музика
Учебни предмети по които преподава:
Музика - 5., 6. и 7. клас, технологии и предприемачество - 6. клас, физическо възпитание и спорт - 5., 6. и 7. клас, спортни дейности - 7. клас, в група за целодневна организация на учебния ден 3.2 (5., 6. и 7. клас) - организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси
Ден и час за консултации: