вторник 28, май 2024г.
Административни услуги и образци на документи

Молба до директор за извиняване на отсъствия по семейни причини

Молба до класен ръководител за извиняване на отсъствия по семейни причини

Декларация за информирано съгласие за обработване на лични данни на ученик 

Заявление за включване на ученик в група за целодневна организация на учебния ден

Образец на доклад за отсъствия на група за целодневна организация на учебния ден

Образец на справка за отсъствията на учениците от група за целодневна организация на учебния ден

Информация за съхранение на документацията на закрити и преобразувани училища

Заявление за достъп до обществена информация

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства

Образец на заявление за издаване на дубликат на документ

Заявление за признаване на клас по документи, издадени от училище на чужда държава

Възможност за водене на кореспонденция по електронен път без необходимост от физическо присъствие в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров